BHP online

BHP online: nasza firma oferuje na Platformie ePrimus bogaty zestaw profesjonalnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), prowadzonych zdalnie w formie samokształcenia kierowanego. W szkoleniach online każdy pracownik może uczestniczyć z dowolnego miejsca i w dogodnym dla siebie czasie.  Korzystanie z takiej formy szkoleń jest wygodne i łatwe, więc szybko przekłada się na wzrost bezpieczeństwa pracowników oraz zadowolenia pracodawców.

Ukończenie szkolenia BHP online na Platformie ePrimus, potwierdzone zdaniem testu kontrolnego, zapewnia osobie szkolonej uzyskanie indywidualnego Świadectwa, potwierdzającego uzyskanie przez nią kwalifikacji wymaganych Kodeksem Pracy. 

UPRAWNIENIA:

Materiały e-kursów powstały w wyniku współpracy doświadczonych specjalistów edukacji z zakresu BHP oraz wieloletnich pracowników Inspekcji Sanitarnej. Szkolenia kierują i koordynują ich przebieg w poszczególnych rejonach uprawnieni do tego partnerzy, Inspektorzy BHP. Regionalny Partnerzy zapewniają klientom ePrimus BHP online świadczenie usług bezpośrednich w zakresie indywidualnych potrzeb, takich jak:

- konsultacje,

- dokonywanie przeglądu stanu bezpieczeństwa,

- obecność przy kontroli Inspekcji Pracy,

- udziału w postępowaniach powypadkowych. 

 

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ

 

Zakres Merytoryczny

Oferujemy szkolenia z zakresu BHP kierowane przez uprawnionych specjalistów, prowadzone zdalnie w trybie online:

 1. Szkolenia okresowe
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • dla pracodawców zarządzających małymi firmami i samodzielnie pełniących rolę służby BHP,
 • dla pracowników administracyjno – biurowych
 1. Szkolenia wstępne dla osób podejmujących pracę,
 2. Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych, dla osób kierujących pracownikami
 3. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej

 ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ

Pracodawco,   

Czy wiesz, ile obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) nakłada na Ciebie prawo? Czy wiesz, że zaniedbania do jakich dojdzie w firmie, mogą spowodować poważne konsekwencje finansowe oraz odpowiedzialnością karną? Czy wiesz, że sam musisz posiadać odpowiednie formalne kwalifikacje w tym zakresie oraz dbać o systematyczne szkolenia pracowników?

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Przepisy prawa

Najważniejsze obowiązki i obszary odpowiedzialności pracodawców z zakresu przestrzegania przepisów BHP

 • Pracodawca ponosi osobistą odpowiedzialność: odszkodowawczą i karną, za dopuszczenie do zaniedbań stanu bezpieczeństwa, jeżeli ewentualnie dojdzie do wypadków przy pracy. (207§1kp.: "Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy…" )
 • Pracodawcy grożą poważne kary finansowe za naruszenia przepisów i nie spełnianie określonych w nich wymagań: (283. § 1.  Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.)
 • Pracodawca ma obowiązek sam odbyć odpowiednie przeszkolenie: (§ 2.1. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków…)
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwe przeszkolenie pracowników w zakresie BHP: wstępne i stanowiskowe – przed dopuszczeniem do pracy oraz okresowe, w odpowiednich cyklach – w całym okresie zatrudnienia.
 • 237 3. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie(…).
 • Pracodawca ma także obowiązek zapewnić właściwe przeszkolenie oraz odpowiednie warunki pracy osobie zatrudnianej na umowę zlecenie lub o dzieło. (To wynika z art.304§1kp, na mocy którego pracodawca zatrudniający osoby fizyczne na innej podstawie, niż stosunek pracy, winien zapewniać warunki określone art.207§2kp.)