Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Niniejszy dokument określa zasady zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z usług serwisu internetowego świadczonego pod domenami http://epriumus.edu.pl i http://eprimus.com.pl oraz ich subdomenami, zwanego dalej „Serwisem”. Z usług Serwisu mogą korzystać tylko osoby, które akceptują niniejszą Politykę Prywatności, a także Regulaminu Platform ePrimus.

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług Serwisu podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego RODO.
 2. Administratorem, albo Procesorem danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług Serwisu, jest firma Marpo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Grudzińskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000544367, zwana dalej „Marpo Sp. z o.o. w Szczecinie”, zwana dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się kontaktować: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane Użytkowników Serwisu, jako Administrator danych osób bezpośrednio nabywających jego usługi edukacyjne świadczone w serwisie, lub jako Procesor danych powierzanych mu przez firmy i instytucje korzystające z jego usług edukacyjnych. Sposoby świadczenia usług Serwisu są określone w Regulaminie.
 4. Usługodawca przetwarza dane uzyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych osób, albo od ich pracodawców i instytucji edukacyjnych, posiadających ustawowe uprawnienia do powierzania przetwarzania tych danych dla potrzeb wykonywania umów na wykorzystanie potrzebnych im, zewnętrznych usług edukacyjnych.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w Serwisie przede wszystkim w celu świadczenia oferowanych przez niego usług. Usługodawca jest także uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach; prowadzenia marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz wystawiania dokumentów i prowadzenia rozliczeń finansowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Usługodawca przetwarza dane w celu wykonania zawartych umów lub w oparciu o niezbędność realizacji celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów.
 7. Użytkownik indywidualny podaje swoje dane dobrowolnie, jednak równocześnie jest to konieczne dla umożliwienia świadczenia usług. W celu założenia Konta w Serwisie, Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail, a jeżeli samodzielnie dokonuje zakupu usług, także dane potrzebne do wystawienia faktury.
 8. Usługodawca może przekazywać przetwarzane dane swoim upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy zapewniają administracyjną i techniczną obsługę Serwisu.
 9. Dane osobowe, które są powierzane Usługodawcy w celu wykorzystania przez Użytkowników narzędzi zdalnej działalności edukacyjnej (usługi systemu e-learningowego) są przechowywane przez ustalony w umowie okres trwania usługi.
 10. Dane osobowe, które są powierzane Usługodawcy w celu odbycia przez Użytkowników certyfikowanych e-szkoleń, są przechowywane w rejestrze szkoleń przez okres 6 lat  (okres ważności certyfikatu).
 11. Dane osobowe, które są powierzane Usługodawcy w związku z dokonaniem u niego indywidualnego zakupu usług Serwisu są przechowywane przez okres wymagany na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
 12. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 13. Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać pytania i zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, oraz informacje o stwierdzonych naruszeniach, do Inspektora Ochrony Danych pod adresem; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 14. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO.

Dodatkowe zastrzeżenia

Informacje (materiały) zgromadzone w Serwisie mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na innych stronach ani za treści na nich umieszczane. Zalecamy każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności każdej innej strony, po przejściu na nią.

 Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików „cookies”. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies Usługodawcy - oznacza Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem jego usług, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają jedynie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do jego indywidualnych potrzeb. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 3. tworzenia statystyk wykorzystania poszczególnych obszarów Serwisu,
 4. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymania jego sesji po zalogowaniu,
 5. usprawnienia procesu nawigacji na stronach Serwisu,
 6. konfiguracji Serwisu,
 7. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
 8. analiz i badań oraz audytu oglądalności,
 9. świadczenia usług reklamowych,
 10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 11. Serwis ePrimus może stosować dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 12. sesyjne – tymczasowe pliki, które są usuwane po wylogowaniu lub opuszczeniu strony serwisu przez Użytkownika (także przez wyłączenie przeglądarki internetowej);
 13. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarce internetowej) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 14. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Odpowiedzialność

 Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawca, które mogą być oferowane na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub w celach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca nie będzie mógł przetwarzać podanych przez nich danych osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 Zmiana Polityki Prywatności

 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w niniejszej wersji.

                       Data: 25.05.2018r.